Vítejte na našem webu

Nejnovější informace:

 

 

18. 3. 2019 - MŠ - třída předškoláků  - návštěva Městské knihovny a muzea Zbiroh.

15. 2. 2019 - Preventivní program ve spolupráci DM drogerie Veselé zoubky. Program je určen pro žáky 1. ročníku. V rámci hodiny se seznámili formou hry s prevencí zubního kazu a péčí o chrup. Na závěr hodiny obdrželi dárky. 

Školní družina se zapojila do projektu Sportuj ve škole. 

N základě § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004, Školský zákon v platném znění a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň - Rokycany, vyhlašuji na den 31. 1. 2019 mimořádné volno. (dále pak navazují pololetní a jarní prázdniny do 10. 2. 2019). Důvodem je stále narůstající nemocnost dětí a žáků akutními respiračními infekcemi a chřipkou. Opatření se týká provou mateřské školy, základní školy a školní družiny. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Školní družina se zapojila do programu Asociace školních sportovních klubů Sportuj ve škole.

23. 1. 2019 - DIVADLO ZŠ + MŠ

24. 1. 2019 - HÁDEJ KDO JSEM - hádání povolání

28. 1. 2019 - BESEDA ZÁCHRANNÁ STANICE ŽIVOČICHŮ - K. MACHOŇ

31. 1. 2019  - VZPOURA ÚRAZŮM - BESEDA

25. 2. 2019 - EXKURZE KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY PRAHA

Online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti je dostupná na:

https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

kino školka.png (740053)

výstava.pdf (260906)

20. 12. 2018 - Vánoční besídka pro rodiče i veřejnost.

17.12. 2018 - Workshop pro Základní i Mateřskou školu (MŠ - Bylinková zahrádka, ZŠ - Indiáni).

1. 12. 2018 - Rozsvěcování vánočního stromku u Obecního úřadu.

27. 11. 2018 - Třídní schůzky s rodiči.

27. - 28. 11. 2018 - Adventní prodejní výstavka - 14 -17 hodin.

 

Dne 31. 10. 2018 - ředitelské volno pro všechny žáky Základní i Mateřské školy.

ředitelské volno 24,9,.pdf (266857)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Krabec, milan.krabec@seznam.cz

 

kalkulace školné MŠ (1).pdf (374288)

kalkulace školné družina.pdf (366570)

 

přijetí do mš.pdf (311473)

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf (409065)

 

Ředitelské volno

Dle zákona č. 561/2004 Sb., čl. Organizace vzdělávání ve školách - §24, odst. 2 a se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 ředitelské volno z provozních důvodů pro všechny žáky ZŠ a MŠ.

 

 

Zápis dětí do mateřské školy v Mlečicích

Na základě dohody se zřizovatelem ZŠ a MŠ Mlečice, p.o. - Obcí Mlečice a v souladu s ustanovením vyhlášky 14/2005 Sb. a 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji zápis pro školní rok 2017/2018.

Zápis proběhne v pondělí 14. května 2018 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově Základní školy a Mateřské školy Mlečice, p.o..

Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy v Mlečicích pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu: 13. dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hod.

K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o 1 rok.

Zákonný zástupce přinese s sebou: průkaz totožnosti, rodný list dítěte, případně další dokumenty (např. lékařské potvrzení a doporučení  PPP k odkladu školní docházky).

 

 

ředitelské volno.pdf (254541)

uzavření MŠ.pdf (271102)

 

3 .4. 2018 - beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

4. 4. 2018 - Plzeň DEPO - výukový program "Jak se točí peníze" - pro žáky 2. - 5. ročníku.

20.3. 2018 - "Veselé zoubky" - preventivní program pro prvňáčky - péče o chrup a prevence zubního kazu.

6. 2. 2018 - divadlo  pro žáky Zš a Mš - Z devatera pohádek.

Od 5.2.2018 do 23. 4. 2018 - plavecký kurz v Hořovicích pro všechny žáky 1. - 5. ročníku.

Dovolujemi si Vás pozvat na ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU, která se bude konat:

28. 11. 2017 od 14.30 do 17.00 hod

29. 11. 2017 od 12.00 do 16.00 hod

Zakoupit nebo objednat můžete výrobky z perníku, adventní výzdobu, svíčky a dekorace.

zdražení.docx (12701)

Šablony MŠ a ZŠ.odt (81446)

13.10.2017 - od 16.00 hod - v MŠ - Dýňová slavnost.

23.10.2017 - od 16.00 hod - v MŠ - Podzimní tvoření.

Ředitelsko volno:

Dle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), čl. Organizace vzdělávání ve školách §24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele bude 29. 9. 2017 z provozních důvodů ředitelské volno pro všechny žáky školy, včetně dětí mateřské školy.

Pozor změna provozu ŠD: 11,50 - 15,30.

Vítáme všechny v novém školním roce 2017/2018

 

 

Přejeme všem krásné prázdniny

Vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období školské rady, je nutné uskutečnit nové volby.

Termín voleb: 27. - 30. 6. 2017

Kde: Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace

Návrh kandidátů: do 12.6.2017

Komu: ředitelce školy

Jak: písemně, ústně.

 

21.6.2017 -  ukázka práce záchranářů, ukázka záchrany osob - vrtulník (pouze hasičský kroužek)

20.6.2017 - den s hasiči a PČR - zámek Zbiroh

16. - 17. 6. 2017 - hasičský tábor

13.6.2017 - besídka ZŠ a MŠ

8.6.2017 - ukázka práce Policie ČR, koncert Bohuše Matuše - Zvíkovec

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizaci:

1 - nepřijat/a

2 - přijat/a s podmínkou

3 - přijat/a

4 - přijat/a

5 - přijat/a

6 - přijat/a

7 - přijat/a s podmínkou

8 - přijat/a

9 - přijat/a

10 - přijat/a

11 - přijat/a

12 - přijat/a

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:

Pro školní rok 2017/2018 jsou přijaty děti s těmito evidenčními čísly - 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017. Odklad povinné školní docházky - 1/2017, 8/2017.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rohodnutí.

 

Zápis dětí do MŠ  pro školní rok 2017/2018 se koná 9. 5. 2017 od 13 - 16 hodin. Zákonní zástupci si přinesou svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Kritéria přijímání dětí do MŠ:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přijaty k předškolnímu vzdělávání /neplatí pro děti které nastupují k povinné předškolní docházce/ mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, případně mají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

1) Přednostně se přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v Mlečicích nebo ve spádových obcích.

2) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a po odložení nástupu povinné školní docházky.

3) Děti, které k 31.8.2017 dovrší minimálně 3 roky věku. /přednostně od nejstaršího k nejmladšímu/

4) Výjimečně děti neplně tříleté, sociálně vyzrálé v případě nenaplnění kapacity školy. /přednostně od nejstaršího k nejmladšímu/

5) S trvalým bydlištěm mimo spádové obce.

Spádové obce: Mlečice, Čilá, Hradiště, Chlum, Ostrovec - Lhotka, Podmokly, Terešov, Zvíkovec.

 

Zápis a kritéria přijímání dětí do 1. ročníku základní školy     pro školní rok 2017/2018, který se bude konat 7. 4. 2017 od 13.00 do 16.00 hod.
Pro zapsání a eventuelní přijetí dítěte na naši  školu jsou rozhodující následující kritéria:
 
1. Datum narození 
a) V řádném termínu: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje     po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
b)Předčasný nástup: Dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce prosince příslušného školního roku, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí       v tomto případě je: k žádosti o přijetí, kterou podává zákonný zástupce, doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
c) Po odkladu povinné školní docházky: K zápisu se musí dostavit i děti, jimž byl povolen odklad školní docházky v loňském roce. Začátek školní docházky je možno nejdéle odložit do zahájení toho školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let věku.
2. Přiměřená duševní zralost a tělesná vyspělost dítěte                                                             Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé zahájit povinnou školní docházku a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
3. Kapacitní možnosti školy: 
Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy. 
Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu školy, budou přijímány do naplnění počtu volných míst
 
 
 
 
Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části
Formální část - zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, dotazník jako přílohu žádosti    
                         a předloží potřebné dokumenty.
Motivační část - rozhovor pedagogického pracovníka  s dítětem trvjící nejvýše 20 minut, v případě jiných činností spojených s orientačním posuzováním školní připravenosti dítěte formou hry, je doba jejich trvání max. 60 Účast dítěte v této části  zápisu není povinná, nicméně ji doporučujeme.

Další informace
Bude-li dítěti povolen odklad nástupu povinné školní docházky, upozorňujeme na povinnost
předškolního vzdělávání formou:
 a) povinné pravidelné denní docházky do mateřské školy
 b) individuálního vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 
                dítěte do mateřské školy 
 

 

28.11. 2016 od 15.30 do 17.00 a 29.11.2016 od 12.00 do 16.30 hodin se koná prodejní výstava. Zakoupit můžete výrobky z perníku, adventní výzdobu, šperky a svíčky.

16.11. 2016 - Workshop - Hra se smysly.

11.11.2016 - cvičný požární poplach, nácvik evakuace.

9.11.2016 - beseda s Policií ČR - žáci se dozvěděli, jak se chovat ke zvířatům (vlastním i cizím), jak reagovat při hrozícím nebezpečí napadení psem. Policisté seznámili děti s pravidly osobní ochrany (cizí lidé, šikana).

18.11.2016 -bude z provozních důvodů ředitelské volno pro žáky ZŠ i MŠ.

20.10.2016 jsme se zúčastnili projektu " První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně "

Na velkém plyšovém medvědovi si mohli malí školáci vyzkoušet, jak poskytovat první pomoc.

13.10.2016 - divadlo VEVERKA ZRZEČKA - pro ZŠ a MŠ, vstupné 40 Kč

6.10.2016 - BESIP Rokycany - 3.,4.,5. ročník

4.10.2016 - exkurze statek HAMOUZ - 3., 4., 5. ročník

 

Vítáme všechny v novém školním roce.

 

Ceny za stravné platné od 1.9.2016:

*děti 1-6 let: 18,-

*děti 7-10 let: 22,-

*děti 11  více let: 25,-

* přesnídávka: 8,-

* svačina: 8,-

Úhrada za družinu: 166,-

Úhrada za MŠ: 370,-

 

 

 

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017:

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016.

24., 25.6 - Tábor s hasiči Zvíkovec.

10.6. - Výlet - Točník.

3.6. - v 9 hod beseda o Karlu IV. - přijede nás navštívit pan Radek Cinke z Kooperativy Rokycany.

25.5. - Farma Terešov.

17.5. - Dopravní hřiště Rokycany - 3., 4., 5. ročník.

4.5. - Divadlo - Pohádka ze starého mlýna.

5.4.  - v rámci projektu Ovoce do škol jsme obdrželi ochutnávkový koš se známými i méně známými druhy ovoce a zeleniny.

23.3 - Sférické kino Podmořský svět.

17.3. - Workshop Velikonoce - informace o Velikonocích, zvyky, Velikonoce v jiných státech. Žáci si vyrobili ptáčky z překližky

16.3. - beseda s Policií ČR - práce a vybavení policistů, ukázky (fotky), chování při setkání s neznámými lidmi, šikana.

9.3. - návštěva firmy ELPLAST - přání ženám k MDŽ

2.3. - beseda s Karlem Machoňem ze záchranné stanice živočichů Plzeň - přířodní ekosystémy.

 

Děti přijaté k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017: ZŠ - 1, ZŠ -2, ZŠ - 3, ZŠ - 4, ZŠ - 5, ZŠ - 7, ZŠ - 8, ZŠ - 9, ZŠ - 10, ZŠ - 11, ZŠ -12.

 

Školního kola Pythagoriáda 2015/2016 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků. Nejvíce bodů a 1. místo získala Elen Hatinová. 2. místo obsadil Vojtěch Krůta, na místě třetím skončil Václav Kodet. Všichni ze 4. ročníku. Páťáci tentokrát na svoje mladší spolužáky nestačili a obsadili 5. - 9. místo.

16. 12. 2015 navštívili žáci 3., 4. a 5. třídy knihovnu Josefa Palivce a muzeum J. V. Sládka ve Zbirohu, kde pro ně bylo připravené povídání o Vánocích, vyrábění zvonečku pro ptáčky a veselá pohádka.

Jako další odměnu pro děti za krásnou besídku objednala škola žákům workshop s názvem "Vánoce". Děti nejen, že se dozvěděly mnoho zajímavých informací o Vánocích, ale také si vyrobily ozdobu na stromeček a dáreček v podobě bylinné koupelové soli.

2. - 3. 12. 2015 proběhla v prostorách ZŠ předvánoční prodejní výstava. Lidé si zde mohli prohlédnout nebo koupit mnoho krásných vánočních předmětů např.: svíčky, stromečky, věnce, perníky, atd.

2. 12. 2015 se v naší škole uskutečnila besídka. Děti a  paní učitelky si připravily krásné představení plné písniček, básniček a divadelních scének. Za odměnu žáčky na besídce navštívil sv. Mikuláš, čert a anděl, kteří děti obdarovali krásnými dárečky.

12. 11. 2015 si děti z MŠ i ZŠ vyzkoušely, jak se zachovat, kdyby v prostorách školy začalo hořet a ony se musely evakuovat.

6. 11. 2015 si chovatelé ptactva z Oseka připravili pro děti ze ZŠ i z MŠ krásnou přednášku o exotickém a domácím ptactvu. Nechyběla ani jejich ukázka. Děti jako poděkování chovatelům přinesly různé pochutiny jako např.: jablka, mrkev, tvrdé pečivo, obilí atd..

Částkou dva miliony korun přispěl Plzeňský kraj ZŠ a MŠ Mlečice na pořízení nového kotle. V úterý 3. listopadu 2015 se k nám do školy vypravil hejtman Václav Šlajs, aby si prohlédl nové úspornější vytápěcí zařízení a také školu.

Zábavný podvečer při podzimní tvorbě si užívali v naší školce se svými ratolestmi i rodiče mrňousů. Děti spolu s rodiči a paní učitelkou Zdeňkou Pourovou si vyrobily krásné podzimní rámečky na fotografie a pomocí barev na textil si vyzdobily trička.

Dne 16. 10. 2015 byli žáci 3., 4. a 5. třídy na dopravním hřišti v Rokycanech. Mohli si zde vyzkoušet testy z dopravních předpisů i jízdu na kole s jejich dodržováním.

Dne 7. 10. 2015 proběhlo ve škole divadelní představení s názvem: Pohádky z našeho statku.

VÁNOČNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO DĚTSKÉ CENTRUM PLZEŇ

Jsi maminka a máš už prcka odrostlého? Oblečky i hračky se můžou poslat těm, kteří je nemají... Nemusíte nic kupovat, stačí darovat:-). Mluvíme o dětech až do 4 let. Bližší informace získáte v ZŠ a MŠ Mlečice, p. o..

16. 9. 2015 se žáci 3., 4. a 5. třídy pustili do úklidu okolí školy. Našli mnoho odpadků, které roztřídili do odpovídajících kontejnerů.

VÍTÁME VŠECHNY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

26. 6. 2015 přijela Policie ČR ukázat dětem ze ZŠ i z MŠ, jak chytají nebezpečné pachatele, jak jim při výkonu pomáhají psi, jaké vybavení má policista atd. Děti si mohly pejsky i pohladit.

22. 6. 2015 nás pozvala PaedDr. Jana Česká (ředitelka Domova "Zvíkovecká kytička") k nim na exkurzi. Děti si mohly prohlédnout, jak klienti bydlí, jak mohou trávit volný čas a co vyrobili. Pro všechny byly připravené opečené špekáčky a dárkové tašky.

Od 19. 6. do 20. 6. 2015 hasiči ze Zvíkovce pro žáky z naší školy připravili hasičský tábor. U řeky Berounky pro ně udělali krásné zázemí, kde nesměl chybět velitelský stan a společný stan na spaní. I přes nepřízeň počasí si děti vyzkoušely hasičský útok, jízdu na člunu, záchranu poraněného spolužáka a mnoho dalších zajímavých věcí. Hasiči se ukazali i jako dobří kuchaři, vše dětem od nich chutnalo.

11. 6. 2015 se vydali žáci 3., 4. a 5. třídy navštívit Sládkovu studánku. Vycházeli z Přísednice, kam se dostali autobusem. Cestou viděli mnoho zajímavého: pomníček zastřeleného hajného, čápy, laně, různé rostliny, atd. Celkem děti ušly něco kolem 10 km.

Obec Ostrovec - Lhotka poprosila děti z naší školy i školky o namalování obrázků na téma "Náves". Děti se snažily a namalovaly mnoho krásných obrázků, které obec vystavila na návsi v Ostrovci při divadelním představením. Za odměnu malíři od obce dostali krásné tužky s gumou a bonbóny.

Pohádkový dům v Plzni děti z MŠ navštívily 2. 6. 2015. Vyráběly si tam královskou korunu, koukaly na pohádku, byly ve velké herně, kde mohly vyzkoušet různé prolézačky, skluzavky, ... Svačinu si snědly venku na terase, kde pro ně bylo připravené pískoviště.

1. 6. 2015 si děti ze ZŠ a paní učitelky udělaly výlet do ZOO v Plzni. Tam pro všechny byl připraven výukový program na téma šelmy. Kromě nich viděli i další živočichy.

29. 5. 2015 se Simona Sydorkevychová, Dan Černý, Jan Pour a Michal Gärtner zúčastnili soutěže "Malý záchranář 2015". Museli odpovídat na různé otázky a plnit mnoho úkolů. Získali 4. místo (z 10 družstev) za které si odnesli krásné ceny.

Sportovní den se uskutečnil 28. 5. 2015. Děti musely splnit mnoho nelehkých úkolů např.: hod na cíl, kop na branku, skákání v pytli, .... Všichni za snahu byli obdarováni drobnými dárečky. Tento krásný den byl ukončen opékáním špekáčků.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizaci

Ředitelka školy: Ing. Marie Pražská rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2015 těmto zákonným zástupcům:

Registrační číslo žádosti

  1   přijat/a

  2   přijat/a

  3   přijat/a

  5   přijat/a

  7   přijat/a

  8   přijat/a

  9   přijat/a

10   přijat/a

 4    přijat/a s podmínkou střídavé docházky

 6    přijat/a s podmínkou střídavé docházky

Dne 21. 5. 2015 se naše děti zúčastnily discoshow v Domově "Zvíkovecká kytička". Bylo pro ně připravené občerstvení, různé soutěže, krásné ceny a hlavně disco, při kterém si všichni krásně zatancovali a zazpívali.

Pro žáky ze ZŠ byl objednán Ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. 18. 5. 2015 byl koš doručen a hned mezi děti rozdělen. Obsahoval informační plakáty a mnoho druhů ovoce a zeleniny např.: jablka, pomeranče, banány, papriky, polní salát, ledový salát, ale také fenykl, který jedli všichni poprvé.

Dne 14. 5. 2015 byli žáci 3. , 4. a 5. třídy na dopravním hřišti v Rokycanech. Mohli si zde vyzkoušet testy z dopravních předpisů i jízdu na kole s jejich dodržováním.

13. 5. 2015 proběhlo screeningové vyšetření zraku dětí předškolního věku.

Dne 12. 5. 2015 si vyšly děti a paní učitelky na přírodovědnou vycházku k rybníčku a tůňkám, které jsou na pozemku p. Hatiny ve Mlečicích. Cestou plnily různé úkoly. Nejlepší družstvo bylo odměněno. 

21. 4. 2015 se uskutečnil zážitkový vzdělávací workshop "Prostor, místo, dům a já". Byl připraven pro děti z MŠ, z 1. a 2. třídy ZŠ. Všichni si mohli vyzkoušet, jak se staví dům, jak hledat vhodné místo pro svůj domeček, také se mohli stát součástí domu, který společně postavili, atd.

20. 4. 2015 byl zápis dětí do MŠ a v ZŠ byly třídní schůzky rodičů.

13. a 27. 4. 2015 navštívili 1., 2. a 3. třídu hasiči Plzeňského kraje, kteří se účastní projektu "Hasík". "Hasík" je preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Hasiči měli pro děti připravené zajímavé povídání o ohni, jak dokáže lidem pomáhat, ale i škodit, jaká je práce hasičů, co používají za pomůcky atd.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech vyhlásilo výtvarnou soutěž s názvem " Velikonoční beránek". První místo v kategorii 3. - 5. třída vyhrála naše žákyně Elen Hatinová.

Drogerie DM si pro děti z 1. třídy připravila program s názvem " Veselé zoubky". Děti se mají dozvědět, jak se správně o chrup starat, z jakých částí se skládá zub, jaký používat kartáček atd., k lepšímu pochopení jim pomohl Hurvínek, jehož povídání jim bylo puštěno na interaktivní tabuli. Jako odměnu za pozorné poslouchání všem drogerie DM připravila dárkové balíčky např.: " se zubní pastou, kartáčkem, se žvýkačkama atd.

8. 4. 2015 byla jarní besídka. Děti si připravily básničky, zpěv i tanec.

24. 3. 2015 navštívili žáci 3., 4. a 5. třídy knihovnu ve Zbiroze, kde si mohli vyzkoušet práci knihovníka, dozvěděli se zajímavosti o různých knihách a spisovatelích, své vědomosti si mohli vyzkoušet na připravené křížovce. Před odjezdem zpět do školy bylo pro děti připravené promítání pohádky.

18. 3. 2015 si děti a paní učitelky udělaly výlet do přírody. Žáci byli rozděleni do družstev a museli plnit různé úkoly např.: složit z novin loď, hod na cíl, přenést "zraněného" spolužáka, složit z přírodnin nějaké zvíře atd. Po celou dobu všichni sbírali odpadky, které našli a odnesli je pak na místa, kam opravdu patří.

9. 3. 2015 proběhlo zdravotní cvičení s Mgr. Věrou Knappovou Ph.D a Lenkou Lexovou. Děti se dozvěděly, jak správně cvičit, chodit, sedět, aby jejich tělo bylo zdravé. To vše si vyzkoušely hravou formou, aby si to lépe zažily.

Žáci naší školy 6. 3. 2015 šli popřát ženám z firmy Elplast Mlečice k MDŽ, připravili si pro ně krásné vystoupení a drobný dáreček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Novinky

Kroužek angličtiny

15.11.2018 18:00
Kroužek angličtiny pod vedením Jany Andělové - každou středu od 11.55 do 12.40.

—————

Hasičský kroužek

15.11.2018 17:58
Hacičský kroužek pod vedením Báry Smíškové a Jany Pitnerové - každé liché úterý od 13.30 do 14.30.

—————

Změna provozu ŠD

07.09.2017 10:11
Pozor změna provozu ŠD: 11,50-15,45.

—————

Cíl našich stránek

03.09.2015 19:26
Na našich stránkách se snažíme přinášet aktuální informace a plány naší školy pro nejbližší období.

—————

Odhlašování obědů

02.09.2015 18:16
Oběd musí být odhlášen den předem do 13 hod. (včetně neděle) na e-mail školní jídelny: sjmlecice@centrum.cz.

—————

Kroužek "Šikovné ruce"

01.09.2015 20:08
Kroužek "Šikovné ruce" probíhá každé sudé úterý od 13:30 - 14:30 hod pod vedením Hany Hodačové.

—————

Rozvoj počítačové gramotnosti

29.11.2014 11:58
Naše škola se zapojila do výzvy Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách. Cílem je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. V rámci tohoto projektu škola získá mobilní dotyková zařízení. Projekt bude ukončen 31.7.2015 (loga...

—————

Uzavření budovy

11.11.2014 19:42
Z důvodu bezpečnostního zajištění žáků, budou vždy celý den uzamčené vchody do MŠ a ZŠ.

—————

Projekt EU peníze školám

18.02.2013 19:34
Ve školním roce 2011/2012 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám. Finanční prostředky z tohoto projektu jsou určeny na vybavení školy novou počítačovou technikou, interaktivní tabulí, na školení učitelů a k vytváření digitálních učebních materiálů pro zkvalitnění výuky žáků. Vytvořené...

—————


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Mlečice,příspěvková organizace

Mlečice 90
338 08 Zbiroh


777 227 650 ZŠ
605 870 179 MŠ
702 853 080 ŠJ

IČ 60610069